Regulamin

§ 1. Strony transakcji

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.modny-bobas.pl jest firma Modny-Bobas z siedzibą w Krakowie, przy ul. Aleksandra Brucknera 6 30-394 NIP: 944-121-31-78
 2. Strona dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym Firmy Modny-Bobas, zwana dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

§ 2. Oferta sklepu

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www Sklepu Internetowego modny-bobas.pl w chwili składania zamówienia. 
 2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto podanymi w polskich złotych. 
 3. Produkty oferowane w sklepie są naszej produkcji (jeżeli jest inaczej jest to wyraźnie zaznaczone) i są objęte pełną gwarancją producenta.

§ 3. Zamawianie towarów 

 1. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Firmie Modny Bobas odbywa się poprzez:
  • witrynę www.modny-bobas.pl
  • kontakt telefoniczny pod numerami podanymi na stronie sklepu Modny-Bobas,
  • przesłanie zamówienia e-mailem zawierającego dane zamówionego towaru na adres podany na stronie sklepu www.modny-bobas.pl
  • z konta na portalu ebay lub allegro
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę Modny Bobas danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883. 

§ 4. Realizacja zamówień

 1. Po złożeniu zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu potwierdzenia jego realizacji. 
 2. Czas realizacji może wynieść  do pięciu dni roboczych. Wyjątek stanowią zamówienia ubranek szytych na wymiar, termin ustalany jest wtedy indywidualnie, nabywca zostanie o tym poinformowany. 
 3. Do każdego zakupu dołączany jest rachunek i karta wymiany towaru .

§ 5. Formy płatności dla klientów z  Polski

 • Gotówka przy odbiorze towaru u kuriera, koszt 20,00 zł,
 • Przelew bankowy przed dostawą towaru, koszt 15,00 zł,
  Dane do przelewu:
  Nazwa firmy: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EWA MAJEWSKA
  Adres firmy: ALEKSANDRA BRUCKNERA 6, 30-394 KRAKÓW

  NIP: 944-121-31-78
  REGON : 362888350

  Bank  Pekao S.A.
  Nr. konta bankowego: 40 1240 1444 1111 0010 6546 8901

§ 6. Transport i dostawa towarów

 1. Towar wysyłamy:
  • Kurier
  • odbiór osobisty możliwy w siedzibie Firmy, 
 2. dostawa na terenie całej Polski,
 3. dostawa poza granice Polski,
 4. czas dostawy na terenie Polski od dnia wysyłki wynosi 24 – 48 godzin, wykluczając weekendy oraz okres przed świąteczny. 
 5. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. 

§ 7. Zwrot i reklamacja

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi, oraz skontaktować się z handlowcami Firmy Modny Bobas. Ubranka zakupione w promocji oraz szyte na miarę nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
 2. Zwrot
  • W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie towaru, należy o tym fakcie powiadomić sprzedającego  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  • Zwracany przedmiot nie może nosić oznak użytkowania.
  • Zakupiony produkt  można zwrócić w ciągu 14 dni od momentu zakupu bez podawania przyczyny. Zwrotowi podlegają wyłącznie standardowe produkty, bez zmian na życzenie klienta. Zwracamy wówczas Państwu wyłącznie koszt zakupionego przedmiotu. Przesyłki za pobraniem pocztowym nie są odbierane!
  • W przypadku gdy zakładowa kontrola jakości wykaże, że odesłany produkt nosi znamiona użytkowania, zostanie on odesłany do Instytutu Włókiennictwa w Łodzi celem przeprowadzenia  ekspertyzy.
  • Jeżeli badanie wykaże, że produkt był użytkowany, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony kupujący.
  • W przypadku składania reklamacji, lub dokonania zwrotu nabywca zobowiązany jest do przestrzegania procedury reklamacyjnej.
   1. zwracany przedmiot nie może nosić oznak użytkowania,
   2. ubranko musi zawierać oryginalne opakowanie,
   3. dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu,
   4. Kupujący musi dołączyć dowód zakupu (paragon),
   5. w przypadku zwracania przedmiotu, klient dokonuje wysyłki na własny koszt,
   6. Zwrot za zakupione ubranko dokonywany jest do 21 dni roboczych od momentu przybycia zwracanego towaru do firmy.
  • Nie przyjmujemy zwrotów towarów wysyłanych poza granice Polski. Możliwa jest tylko wymiana na inny towar.
 3. Reklamacja
  • do ubranka musi być dostarczony opis uszkodzeń. Opis taki winien być jak najbardziej dokładny, co przyczyni się do szybkiego załatwienia reklamacji,
  • sprzedający ma prawo zażądać od nabywcy dokumentu zakupu jakim jest paragon,
  • klient wysyła ubranko do sprzedającego na własny koszt, po naprawie zostanie odesłany na koszt firmy Modny Bobas.
  • czas na reklamację z tytułu rękojmi wynosi 2 lata
 4. Wymiana towaru

  Przy wymianie towaru koszt transportu w obie strony pokrywa kupujący.

§ 8. Postanowienia końcowe 

 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacji.
 4. Wszystkie Modele , opis  ,oraz zdjęcia w niej wykorzystane są naszego autorstwa. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub części, jest prawna: Dz.U. 94 nr 24 poz.83, sprost. Dz.U 94 nr 43, poz.170 zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. 
 5. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu www.modny-bobas.pl.
 8. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez „Modny Bobas” na potrzeby realizacji procedury zamówień zgodnie z ustawą z dnia 29.sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 r. nr 1 poz.88 z późniejszymi zmianami).
 9. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptowaniem regulaminu w całości.

Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie Modny-Bobas są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych  są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem  firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.

Modny-Bobas Ewa Majewska nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmę kurierską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

 

 

Terms of Service

§ 1. Parties to a transaction

 1. The owner of the www.modny-bobas.pl webshop is Modny-Bobas company with its seat in Kraków, ul. Aleksandra Brucknera 6 30-394, VAT No. 944-121-31-78.

 2. The party purchasing products in the Modny-Bobas webshop, hereinafter referred to as the Purchaser, is a natural person of legal age or a company.

§ 2. The offer

 1. The objects of sale-purchase Internet transactions are the products listed in the offer, presented on the websites of the modny-bobas.pl webshop at the time of ordering.

 2. All prices of products sold via the webshop are PLN gross prices.

 3. We are the manufacturers of the products offered (if not, it is clearly stated). The products offered come with full manufacturer’s warranty.

§ 3. Ordering

 1. An order may be placed by a natural person of legal age or a company. Orders may be placed via: • www.modny-bobas.pl website, • phone contact – numbers are provided on the Modny-Bobas website, • e-mail order containing information on the ordered product sent to the e-mail address provided on the www.modny-bobas.pl website, • ebay or allegro accounts.

 2. An order placement constitutes the consent for personal data contained in the order storage and processing by Modny Bobas company under the Data Protection Act (Journal of Laws No. 133 item 883).

§ 4. Order processing

 1. Following the order placement, the store clerk shall contact you by phone or e-mail to confirm the order.

 2. Lead time may last up to five workdays. Orders of custom-made clothes are exceptions – the lead time is set individually – the Purchaser will be informed about it.

 3. Each delivery contains a bill and an exchange card.

§ 5. Payment methods for customers from Poland

 • cash on delivery by courier mail – PLN 20,00,
 • bank transfer prepayment – PLN 15,00 , Bank transfer details: Company name: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EWA MAJEWSKA Company address: ALEKSANDRA BRUCKNERA 6, 30-394 KRAKÓW

  VAT No. 944-121-31-78
  REGON statistical number: 362888350
  Bank Pekao S.A. Bank account No.: PL40 1240 1444 1111 0010 6546 8901

§ 6. Shipment and delivery

 1. The products are shipped: by courier mail • personal reception in company premises, • delivery all over the territory of Poland, • international shipment, • lead time all over the territory of Poland: 24–48 hours from the date of shipment, excluding weekends and pre-holidays season.

 2. Upon the reception of the delivery, the Purchaser is obliged to check whether the delivery has not been damaged during shipment.

§ 7. Returns and complaints

 1. Upon the reception of the delivery, the Purchaser is obliged to check the products. Any damage shall be immediately reported to the courier. The Purchaser shall also contact the Modny Bobas company traders. “On sale” and custom-made clothes cannot be exchanged or returned.
 2. Returns
  • Please inform the seller by electronic mail or phone about the decision to return the product.
  • The returned item shall be in the “as new” condition.
  • The purchased item may be returned within 14 days from the date of purchase without giving a reason. Only standard products (not customised) may be returned. The Purchaser shall receive only the cost of the purchased product. Deliveries sent by “payment upon delivery” option will not be accepted!
  • After discovering by the factory quality control that the returned item has been used, it will be sent to the Textile Research Institute in Łódź in order to conduct an inquiry.
  • If the inquiry proves that the product has been used, the cost of the inquiry shall be borne by the Purchaser.
  • In the event of making a complaint or returning the item, the Purchaser is obliged to follow the complaint procedure.
  • the returned product shall be in the “as new” condition,
  • original packaging should be attached,
  • alternative packaging is allowable, but it has to guarantee proper protection of an item during transport,
  • the Purchaser shall attach the proof of purchase (bill),
  • the cost of the return is borne by the Purchaser,
  • money return is executed within 21 workdays from the moment of the delivery of the returned product to the company.
  • we do not accept returns outside Poland. Only exchange for a different product is possible.

    

    

 3. Complaints – the clothes should have the description of the damages attached. The description shall be as detailed as possible. This will help in quick dealing with the complaint,

 4. The seller may ask the Purchaser for a proof of purchase, i.e. the bill, • the Purchaser bears the cost of the damaged clothes delivery. The cost of the return of the repaired items to the Purchaser is on the Modny Bobas company.

 5. Exchange – The cost of the exchange delivery shall be borne by the Purchaser.

§ 8. Final provisions

 1. An order placement constitutes the acceptance of these Terms of Service.

 2. Differences being the result of individual computer settings (colour, proportions, etc.) may not constitute the basis for complaint placement.

 3. All products and names mentioned are used only for the purposes of identification.

 4. All Models, descriptions and photos are our works. Copying, processing and distributing of these materials, in whole or in part, is prohibited and constitutes the breach of copyrights (Journal of Laws of 1994 No. 24, item 83, correction: Journal of Laws of 1994 No. 94, item 170).

 5. Any inconveniences resulting from the online transactions shall be settled by mutual agreement.

 6. To all matters not settled herein and in the event of lack of agreement, the Civil Code provisions shall apply.

 7. The owner reserves the right to amend the Terms of Service without giving a reason and without prior notice. The said amendments shall be published up-to-date on www.modny-bobas.pl website.

 8. The Purchaser gives their consent for their personal data processing by “Modny Bobas” for the purposes of the delivery procedure under the Data Protection Act of 29th August 1997 (Journal of Laws of 1997, No. 1, item 88 as amended).

 9. An order placement constitutes the acceptance of the Terms of Service in whole.

 

All products/services offered via the Modny-Bobas webshop are brand-new, free from any physical and legal defects and have been legally put on the Polish market.

All prices quoted on the websites are gross prices (VAT included). The price of the product quoted at the moment of an order placement by the Purchaser shall be the binding price.

The ordered items are delivered by courier mail. The Purchaser shall bear the costs of the delivery stated in the delivery pricelist.

The delivery shall be executed immediately upon the reception of the payment.

Modny-Bobas Ewa Majewska shall not be held responsible for the delays of delivery caused by the default of the courier company.

 

The shop shall respond to the Purchaser’s complaint within 14 workdays from the moment of reporting of the non-conformance of goods. If the issue shall require additional technical inquiry executed by any external company, the said deadline may be prolonged